Σύνδρομο Williams-Beuren

Είναι ένα σπάνιο γενετικό σύνδρομο με χαρακτηριστικά όπως:

  • Χαρακτηριστικό προσωπείο
  • Συγγενείς καρδιοπάθειες
  • Οδοντικές δυσμορφίες
  • Τραχεία και διαπεραστική φωνή
  • Νεφρικές ανωμαλίες
  • Υπερακουσία
  • Προβλήματα διατροφής
  • Μυοσκελετικά προβλήματα
  • Καθυστερημένη στήριξη σώματος
  • Νοητική και αναπτυξιακή καθυστέρηση (ελαφρά-μέτρια)

Τα παιδιά με το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζονται και από ιδιαίτερες ικανότητες στην κοινωνικότητα (υπερβολική φιλικότητα) και στην επικοινωνία (υπερβολική ομιλία).