Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Ο όρος «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» αποτελεί μια γενική κατηγορία στην οποία εντάσσονται παιδιά που δυσκολεύονται και φαίνεται να μη διαθέτουν τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σχολικές τους απαιτήσεις. Ουσιαστικά, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μία ομπρέλα, κάτω από την οποία υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

  • Δυσλεξία-Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή: Πρόκειται για δυσκολίες στην ανάγνωση, την κατανόηση, την γραπτή έκφραση και την ορθογραφία, οι οποίες παρεμποδίζουν την ομαλή σχολική πορεία, τις επιδόσεις του παιδιού και πλήττουν την αυτοπεποίθησή του.
  • Δυσορθογραφία: Πρόκειται για δυσκολίες στην κατάκτηση των ορθογραφικών κανόνων.
  • Δυσγραφία: Πρόκειται για ελλειμματική επεξεργασία στη μετατροπή των ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων σε κινητική συμπεριφορά, από δυσκολία του ατόμου να παράγει αναγνώσιμη γραφή με το χέρι και μία γενική ασυνέπεια αναγνωστικού επιπέδου και γραφής.
  • Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης: Αφορά δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, με αποτέλεσμα το γραπτό του παιδιού να χαρακτηρίζεται από έλλειψη δομής, οργάνωσης και από ασύνδετο περιεχόμενο.
  • Δυσαριθμησία: Δυσκολία που παρουσιάζουν κάποια παιδιά στην κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων, με τη μαθηματική τους ικανότητα να βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, με βάση τη χρονολογική τους ηλικία. Συνήθως υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση της ποσότητας, στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, στην λογική σκέψη και στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων.