Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment-SLI)

Ο όρος SLIχρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ανομοιογενές φάσμα αναπτυξιακών διαταραχών που αφορούν σε περιορισμούς στην κατάκτηση των γλωσσικών κανόνων. Τα παιδιά με SLIπαρουσιάζουν δυσκολίες στην γλωσσική παραγωγή, κατανόηση και επεξεργασία. Έχει φανεί πως η διαταραχή συνοδεύεται από μειωμένη ακουστική επεξεργασία αλλά και μειωμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Η συμπτωματολογία της SLIείναι η εξής:

 • περιορισμοί στην φωνολογική επίγνωση
 • ελλείμματα στην σωστή χρήση του αριθμού, του γένους και των πτώσεων
 • ελλείμματα στην σωστή χρήση των ρημάτων (καταλήξεις και χρόνοι)
 • ελλείμματα στην κατάκτηση αντωνυμιών, άρθρων και προθέσεων
 • αδυναμία σχηματισμού ολοκληρωμένων προτάσεων
 • αδυναμία σχηματισμού και κατανόησης σύνθετων προτάσεων
 • συντακτικά ακατάληπτος λόγος
 • ασυμφωνία υποκειμένου-ρήματος, ουσιαστικού-άρθρου, επιθέτου-ουσιαστικού
 • αδυναμία στην κατανόηση του νοήματος
 • αδυναμία στην κατανόηση παροιμιών και μεταφορών
 • δυσκολία για συνέχεια διαλόγου