ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης (1999)

Το πλέον σταθμισμένο και ενδεδειγμένο διαγνωστικό εργαλείο για την διερεύνηση των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Αξιολογεί την κινητική, αντιληπτική, νοητική και ψυχογλωσσική ικανότητα του παιδιού που σχετίζονται με δυσκολίες μάθησης.

Αξιολογεί τους τομείς:

  • Νοητική Ικανότητα
  • Άμεση Μνήμη Ακολουθιών
  • Ολοκλήρωση Παραστάσεων
  • Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα
  • Νευρο-ψυχολογική Ωριμότητα