Θεραπευτικές Ομάδες Ενηλίκων

Η ομαδική και η ατομική θεραπεία αποτελούν θεραπείες αλληλοσυμπληρούμενες. Κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν ανεξάρτητα καθώς και συνδυαστικά. Στην ομαδική ψυχοθεραπεία, οι θεραπευτικοί σκοποί επιτυγχάνονται μέσα από τις διεργασίες της ομάδας και την αλληλεπίδραση των μελών της. Διαφορετικές «φωνές» εκφράζονται από διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους.

Η ομάδα αποτελείται συνήθως από 6 έως 12 αναλυόμενους και έναν ή δύο συντονιστές. Οι ομαδικές συναντήσεις λαμβάνουν χώρα κάθε 15 ημέρες και η διάρκειά τους είναι 2,5-3 ώρες. Το θεραπευτικό πλαίσιο της ομάδας είναι ανάλογο αυτού των ατομικών συνεδριών . Έτσι, οι ομαδικές συναντήσεις πραγματοποιούνται σε καθορισμένο τόπο και χρόνο και διέπονται από ένα αντίστοιχο θεραπευτικό συμβόλαιο.

Η «θεραπευτική συμμαχία» που αναπτύσσεται τόσο μεταξύ θεραπευτή – μελών όσο και μεταξύ των μελών μεταξύ τους καθώς και η ανατροφοδότηση (feedback) του ενός προς τον άλλο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή έκβαση της ψυχοθεραπείας.

Η ιδιαίτερα υψηλή αποτελεσματικότητα της ομάδας έγκειται κατά κύριο λόγο στη δομή (θεραπευτικό πλαίσιο) το οποίο τη διέπει (ασφαλές περιβάλλον, αλληλεπίδραση, κατάλληλες θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις των συντονιστών).

Η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει, αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο και αλλάζει.

Ένα άλλο όφελος είναι ότι στην ομαδική ψυχοθεραπεία λόγω της δυναμικής της ομάδας ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος πιο γρήγορα με κάποια θέματα γιατί τα υπόλοιπα μέλη της λειτουργούν ως καθρέφτες, κάτι που δεν επιτυγχάνεται στην ατομική συνεδρία όπου μόνο ο θεραπευτής παίζει αυτό τον ρόλο.

Η δέσμευσή τους στο συμβόλαιο παίζει καταλυτικό ρόλο για την πορεία των προσωπικών και των ομαδικών στόχων. Βασικά όρια που τίθενται αφορούν στην εχεμύθεια, τη σταθερότητα και τη συνέπεια, φυσική και συναισθηματική, καθώς και στην ελευθερία έκφρασης κάθε μέλους, χωρίς κριτική από τους άλλους.

Επιπρόσθετα, η Ομαδική Ψυχοθεραπεία προσφέρει:

  • Το αίσθημα ότι "δεν αντιμετωπίζεις μόνο εσύ κάποια θέματα", υπάρχουν και άλλοι που τους απασχολούν τα ίδια ή παρόμοια θέματα.
  • "Παίρνεις ιδέες", αφού είναι πιο εύκολο ν' ακούστούν προτάσεις και ιδέες για πιθανές λύσεις που χρησιμοποίησαν άλλοι, οι οποίοι αντιμετώπισαν το ίδιο θέμα, και αυτό δημιουργεί το αίσθημα της ελπίδας.
  • "Διασχίζεις το φόβο", αρχικά να εκτεθείς μπροστά σε άλλους και να μοιραστείς συναισθήματα και σκέψεις. Η εμπιστοσύνη όμως που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας δίνει την ευκαιρία να διασχίσεις το φόβο του.

Μέσα από την ομάδα που αποτελεί ένα μικρόκοσμο των διαπροσωπικών σχέσεων εκτός ομάδας, τα μέλη της μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους και όντας σε ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον υπό την καθοδήγηση των συντονιστών, έχουν την ευκαιρία να προβούν σε επανορθωτικές εμπειρίες πρότερων τραυματικών εμπειριών προγενέστερων ετών και να αναπτύξουν πιο λειτουργικές συμπεριφορές στο εδώ και τώρα.