Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Ο όρος «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» αποτελεί μια γενική κατηγορία στην οποία εντάσσονται παιδιά που δυσκολεύονται και φαίνεται να μη διαθέτουν τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σχολικές τους απαιτήσεις.

  • Δυσλεξία: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν παιδιά που έχουν προβλήματα στην ανάγνωση, την κατανόηση εννοιών, τα μαθηματικά ή/και στην γραπτή έκφραση, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή σχολική πορεία, τις επιδόσεις του παιδιού και πλήττουν την αυτοπεποίθησή του.
  • Δυσορθογραφία: Αποτελεί ειδική διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν.
  • Δυσαναγνωσία: Αφορά δυσκολίες στην αναγνωστική δεξιότητα όσο και στην κατανόηση του αναγνωστικού περιεχομένου.
  • Δυσκολίες στη Γραπτή Επεξεργασία (δυσγραφία): Αφορά δυσκολία στην γραπτή δομή και διατύπωση του γραπτού λόγου. Το γραπτό του παιδιού με δυσγραφία θα είναι μη δομημένο, οι λέξεις θα κολλάνε μεταξύ τους, τα γράμματα θα είναι δυσδιάκριτα, ενώ παραλείπονται οι τόνοι και τα σημεία στίξης.
  • Δυσαριθμησία: Δυσκολία που παρουσιάζουν κάποια παιδιά στην πρόσκτηση των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων, με τη μαθηματική τους ικανότητα να βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα, με βάση τη χρονολογική τους ηλικία.